Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

PRO MEDIC   4/2022

Пулмология I Кардиология I Ендокринология

Предизвикателства в диагностицирането на идиопатична белодробна фиброза

Д. Маринова

 

Хронична обструктивна белодробна болест –

лечебни принципи при стабилна ХОББ
В. Костадинова

 

Desloratadine при съвместно протичащи сезонни
алергични ринити и астма 
В. Ходжев

 

Симптоми и насоки за проследяване на пациенти с дълъг COVID-19
Д. Митева 

Some Alt Text

PRO MEDIC   3/2022

Онкология I Хематология I Имунология

Роля на наб-паклитаксел при лечението на болни с метастатичен недребноклетъчен белодробен карцином и метастатичен панкреасен карцином
Ж. Михайлова, В. Хаджийска

 

Съвременни критерии и поведение при високорисков HR+/HER- ранен рак
на гърда. Абемациклиб – нов стандарт в лечението 
Е. Тазимова, Ж. Арабаджиев

 

Терапевтични имуноонкологични адаптации с ниволумаб в лечението от първа линия на метастатичния бъбречноклетъчен карцином
Ж. Арабаджиев 

Some Alt Text

PRO MEDIC   2/2022

Неврология I Психиатрия I Ревматология

Част от темите в броя:

 

Вторично-проградиентна множествена склероза – предизвикателства и перспективи в терапевтичния подход 
Л. Хараланов, В. Игнатова, Ц. Стоянова

 

Исхемичен мозъчен инсулт – лечение и профилактика 
И. Миланов, Д. Тасков

 

Natalizumab при пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза. Подкожна форма на natalizumab (Tysabri®)
С. Гуленова, Е. Бояджиева, К. Генов, Н. Самарджиева 

Some Alt Text

PRO MEDIC   1/2022

Кардиология I Ендокринология I Урология

Част от темите в броя:

 

Клинични ползи от приложението на директните

орални антикоагулaнти при пациенти с предсърдно мъждене
С. Найденов

 

Терапевтична стратегия при артериална хипертония –

фокус върху бета-блокерите
Е. Димитрова

 

Сравнителен обзор на пероралните P2Y12 инхибитори –

ефикасност и безопасност
И.-А. Шишманов 

Указания към авторите на
статии в 
PRO MEDIC

Some Alt Text

Излезе от печат

PRO MEDIC   5/2022

Алергология I Дерматология I Офталмология I Дерматоонкология

Част от темите в броя:

 

Влияние на микробиома при алергичния ринит
Д. Христова

 

Новости в лечението на бронхиална астма
П. Новакова

 

Иритативен контактен дерматит –

основни клинични форми
В. Матеева, Г. Матеев

 

Цикатрикси
Н. Димчова, Й. Велевска, Ц. Калинова, С. Мáрина

 

Синдром „ръка-крак“ при приложение на капецитабин
М. Янева, А. Чепилев, Ж. Казанджиева

 

Дегенерация на макулата, съвременна диагностика и тeрапия
Е. Мермеклиева

 

Диабетен макулен едем – терапевтични насоки 
Х. Благоева

 

Имуноонкологични актуализации на стандартите за адювантно лечение при малигнен меланом 
А. Контилев, В. Милов, Ж. Арабаджиев

ОЧАКВАЙТЕ

Изданията, с периодичност 5 книжки годишно, са насочени към специалисти във фокусите на съответния брой и се разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната. За постигане на по-добро покритие на медицинската общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

 

Тези издания са представени и на всички по-големи форуми и конгреси в съответните медицински области в България.

PRO MEDIC ИНФО

В областта на научната периодика, която представяме чрез изданията PRO MEDIC работим с 5 отделни редакционни екипа от престижни автори с доказан авторитет и международна признатост, с които поддържаме дългогодишно ползотворно сътрудничество.