Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

PRO MEDIC   1/2022

Кардиология I Ендокринология I Урология

Част от темите в броя:

 

Клинични ползи от приложението на директните

орални антикоагулaнти при пациенти с предсърдно мъждене
С. Найденов

 

Терапевтична стратегия при артериална хипертония –

фокус върху бета-блокерите
Е. Димитрова

 

Сравнителен обзор на пероралните P2Y12 инхибитори –

ефикасност и безопасност
И.-А. Шишманов 

Указания към авторите на
статии в 
PRO MEDIC

Some Alt Text

Излезе от печат

PRO MEDIC   2/2022

Неврология I Психиатрия I Ревматология

Част от темите в броя:

 

Вторично-проградиентна множествена

склероза – предизвикателства и перспективи в терапевтичния подход 
Л. Хараланов, В. Игнатова, Ц. Стоянова

 

Исхемичен мозъчен инсулт – лечение и профилактика 
И. Миланов, Д. Тасков

 

Natalizumab при пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза. Подкожна форма на natalizumab (Tysabri®)
С. Гуленова, Е. Бояджиева, К. Генов, Н. Самарджиева

 

Неврологични усложнения и когнитивни нарушения, свързани с Covid-19 инфекция
Д. Калпачка, Т. Сакеларова, Р. Русева, Р. Калпачки

 

МС прогресия, независима от пристъпите на болестта – патофизиология, клиничен ход и терапевтични предизвикателства
М. Сергеева

 

Ваксини при множествена склероза
Д. Стоилова

 

Съвременни принципи на лечение на шизофрения
В. Мариноска, Х. Кожухаров

ОЧАКВАЙТЕ

Изданията, с периодичност 5 книжки годишно, са насочени към специалисти във фокусите на съответния брой и се разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната. За постигане на по-добро покритие на медицинската общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

 

Тези издания са представени и на всички по-големи форуми и конгреси в съответните медицински области в България.

PRO MEDIC ИНФО

В областта на научната периодика, която представяме чрез изданията PRO MEDIC работим с 5 отделни редакционни екипа от престижни автори с доказан авторитет и международна признатост, с които поддържаме дългогодишно ползотворно сътрудничество.