Издайте вашата книга при нас

Издателство MEDIC PRINT предлага всякакви услуги, свързани с подготовка, изготвяне и производство на специализирана медицинска литература – учебници, книги, монографии и други, както и изработка на презентационни и рекламни материали.
  

За нас би било удоволствие да ви сътрудничим при издадаването на вашия научен труд, литературно произведение или рекламен материал, но е добре да знаете следното: издаването на една книга най-общо включва предпечатна подготовка и печат. Ето защо ще разделим разходите по издаване на книгата на две групи: разходи преди печат и разходи за отпечатване.

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Д-р Желязко Арабаджиев

 

ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИЧНОСТ ОТ ИМУНОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

Монографията "ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИЧНОСТ ОТ ИМУНОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ" се състои от 6 глави, обособени в два раздела. Прави впечатление плавният смислов преход от първите две глави, посветени на концепцията за ролята на имунната система и в канцерогенезата и механизма на действие, последвани от преглед на наличните към момента представители на имунните чек-пойнт инхибитори, с което приключва своебразно първият, по-теоритичен раздел.

Д-р Желязко Арабаджиев

 

ИМУНОЛОГИЧНИ СТРАТЕГИИ И ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА ГЪРДАТА

 

Монографията на д-р Желязко Арабаджиев „Имунологични стратегии и лечение на рак на гърдата“ представя цялостен научен труд, внасящ съществен принос в теоретичното и методологично разбиране за имунологични аспекти, свързани с лечението на рака на гърдата. Той би могъл да послужи като научно обоснована база за взимане на терапевтични решения при пациенти с това заболяване. Книгата е полезна и необходима за специалисти по онкология и свързани специалности, специализанти и студенти, които имат интерес и желание за развитие и усъвършенстване на знанията си в тази област.

ОСНОВИ НА ОРТОПЕДИЯТА И ТРАВМАТОЛОГИЯТА

 

Под редакцията на

проф. д-р Евгений Медникаров

 

Предлаганата книга има за цел да облекчи обучението на студенти по медицина, ерготерапия и рехабилитация в областта на ортопедията и травматологията. Материята е разпределена в две основни части:
Ортопедия: етиологията, клиничната картина, профилактиката и най-общите принципи за лечение на заболяванията на опорно-двигателния апарат.
Травматология: механизъм на травмата, клиничната картина и начините за лечение на травматичните увреди на опорно-двигателния апарат. Предвид аудиторията, за която е предназначена тази книга, многообразието на оперативни техники и видовете остеосинтезни средства, използвани при тях, съзнателно са представени опростено.
Надяваме се, че предложените систематизирани познания ще бъдат в помощ и на общопрактикуващите лекари в тяхната ежедневна практика.

Нови книги на издателство MEDIC PRINT

Книги