Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Д-р Желязко Арабаджиев

ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИЧНОСТ ОТ ИМУНОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

Монографията "ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИЧНОСТ ОТ ИМУНОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ" се състои от 6 глави, обособени в два раздела. Прави впечатление плавният смислов преход от първите две глави, посветени на концепцията за ролята на имунната система и в канцерогенезата и механизма на действие, последвани от преглед на наличните към момента представители на имунните чек-пойнт инхибитори, с което приключва своебразно първият, по-теоритичен раздел.
Давам висока оценка за труда на автора - д-р Желязко Арабаджиев, който успява да синтезира и презентира познанията към момента в тази област пред аудиторията от специалисти и специализанти по медицинска онкология, както и пред всички колеги от специалности, свързани с медицинската онкология. 

Проф. д-р Жасмина Михайлова, дм

Some Alt Text

Д-р Желязко Арабаджиев

ИМУНОЛОГИЧНИ СТРАТЕГИИ И ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА ГЪРДАТА

 

Монографията на д-р Желязко Арабаджиев „Имунологични стратегии и лечение на рак на гърдата“ представя цялостен научен труд, внасящ съществен принос в теоретичното и методологично разбиране за имунологични аспекти, свързани с лечението на рака на гърдата. Той би могъл да послужи като научно обоснована база за взимане на терапевтични решения при пациенти с това заболяване. Книгата е полезна и необходима за специалисти по онкология и свързани специалности, специализанти и студенти, които имат интерес и желание за развитие и усъвършенстване на знанията си в тази област.

Доц. д-р Свитлана Бачурска, дм

Some Alt Text

Проф. д-р Пенко Шотеков, дмн

МУЛТИПЛЕНА СКЛЕРОЗА

 

От мултиплена склероза страдат над 2,5 милиона човека по света. Нашата страна също е засегната от това тежко автоимунно заболяване на централната нервна система. Приблизителните данни показват, че болните у нас са около 3500.

Целта на тази книга е да се запознае нашата медицинска общественост с последните данни за патогенезата, клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза и най-вече за новите терапевтични възможности при това тежко, хронично и инвалидизиращо заболяване на централната нервна система. Монографията има практическа насоченост и е предназначена за широк кръг от лекари, които се интересуват от съвременните тенденции в диагнозата и терапията на мултиплената склероза.

Проф. д-р Пенко Шотеков, дмн

Some Alt Text

Издателство MEDIC PRINT предлага всякакви услуги, свързани с подготовка, изготвяне и производство на специализирана медицинска литература – учебници, книги, монографии и пр., както и изработка на презентационни и рекламни материали.
  

За нас би било удоволствие да ви сътрудничим при издадаването на вашия научен труд, литературно произведение или рекламен материал, но е добре да знаете следното: издаването на една книга най-общо включва предпечатна подготовка и печат. Ето защо ще разделим разходите по издаване на книгата на две групи: разходи преди печат и разходи за отпечатване.

Как да издадете книга с помощта на МEDIC PRINT

Информация може да получите 

на e-mail: medicprint.pro@gmail.com 

или на телефон:

0878 349 501 –

Ивета Ковачевска

Реклама в изданията МEDIC

Some Alt Text
Some Alt Text

ОСНОВИ НА ОРТОПЕДИЯТА И ТРАВМАТОЛОГИЯТА

Под редакцията на проф. д-р Евгений Медникаров

 

Предлаганата книга има за цел да облекчи обучението на студенти по медицина, ерготерапия и рехабилитация в областта на ортопедията и травматологията. Материята е разпределена в две основни части:
Ортопедия: етиологията, клиничната картина, профилактиката и най-общите принципи за лечение на заболяванията на опорно-двигателния апарат.
Травматология: механизъм на травмата, клиничната картина и начините за лечение на травматичните увреди на опорно-двигателния апарат. Предвид аудиторията, за която е предназначена тази книга, многообразието на оперативни техники и видовете остеосинтезни средства, използвани при тях, съзнателно са представени опростено.
Надяваме се, че предложените систематизирани познания ще бъдат в помощ и на общопрактикуващите лекари в тяхната ежедневна практика.

Проф. д-р Евгений Медникаров

НОВИ КНИГИ НА ИЗДАТЕЛСТВО МЕДИК

Some Alt Text

Жасмина Михайлова 

РОЛЯ НА ТЕЧНАТА БИОПСИЯ В КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ

 

Преди няколко века Хипократ беше казал, че излекуването е въпрос на време и въпрос на възможност. В клиничната онкология и по-специално в тази нейна част, която е свързана с противотуморното лекарствено лечение, приложението на течната биопсия е една нова възможност за оптимизиране на терапията.

Въпреки многото трудности, дълбоко съм убедена, че ще дойде време, когато мониториращото изследване на циркулираща туморна ДНК при онкологични пациенти със солидни тумори ще стане важна част от клиничната практика и ще ни помага да лекуваме по-добре и по-дълго нашите болни.

Жасмина Михайлова